ناجی مارکت

کرمان، خیابان امام خمینی، نبش کوچه ۱۲، ناجی مارکت

تلفن : ۰۳۴۳۲۲۶۴۴۹۴